Regulamin Konferencji „Technology Risk Management Forum 2021”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin Szczegółowy obowiązuje od dnia 23 marca 2021r.
 2. Regulamin Szczegółowy jest uzupełnieniem Regulaminu dostępnego https://evention.pl/regulamin-ogolny/
 3. Wszystkie pojęcia użyte w Regulaminie Szczegółowym, a uregulowane w Regulaminie mają znaczenie tam mu nadane.
 4. Osobą kontaktową ze strony Evention we wszelkich sprawa związanych z Technology Risk Management Forum 2021 jest Weronika Warpas, e-mail: weronika.warpas@evention.pl
 5. Najważniejsze pojęcia oraz pojęcia dodatkowe to:
 1. Niniejszy Regulamin Szczegółowy reguluje szczególne zasady udziału w wydarzeniach online organizowane przez Evention.
 2. Każdy Uczestnik jest obowiązany do zapoznania się z Regulaminem oraz Regulaminem Szczegółowym przed dokonaniem Rejestracji.
 3. W przypadku, gdy Regulamin i Regulamin Szczegółowy zawierają odmienne lub wzajemnie wykluczające się postanowienia, pierwszeństwo w stosowaniu znajduje Regulamin Szczegółowy, a Regulamin pozostaje obowiązujący w pozostałym zakresie.

2. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI Technology Risk Management Forum 2021

 1. Technology Risk Management Forum 2021 jest skierowana do ograniczonego kręgu Użytkowników: do CISO/CSO, audytorów bezpieczeństwa IT, ekspertów bezpieczeństwa informacji, menedżerów i specjalistów z działów zarządzania ryzykiem, ekspertów odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe i ciągłość działania, audytorów, ekspertów IT Governance.
 2. Liczba Uczestników w Technology Risk Management Forum 2021 jest nieograniczona.
 3. Technology Risk Management Forum 2021 jest E-Konferencją organizowaną w trybie webinarium dostępnego online na żywo, zgodnie z Harmonogramem dostępnym na stronie: https://techrisk.pl/agenda/ Na Technology Risk Management Forum 2021 obowiązuje wyłącznie Rejestracja online za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie https://techrisk.pl/rejestracja/
 4. Rejestracja online możliwa jest wyłącznie do dnia 15.05.2021 lub do wyczerpania miejsc. Po tej dacie Rejestracja online nie będzie możliwa. W szczególnych przypadkach prosimy o kontakt z osobą dedykowaną do kontaktu w Technology Risk Management Forum 2021 i ewentualne indywidualne uzgodnienie warunków uczestnictwa w Technology Risk Management Forum 2021.
 5. W Technology Risk Management Forum 2021 można wziąć udział wyłącznie w dacie i godzinach określonych w Harmonogramie.
 6. Udział w Technology Risk Management Forum 2021 jest możliwy z dowolnej lokalizacji Uczestnika, w której Uczestnik posiada odpowiednie warunki techniczne określone w Regulaminie i niniejszym Regulaminie Szczegółowym. Za zapewnienie odpowiedniej lokalizacji odpowiada Uczestnik.
 7. Evention nie zapewnia lokalizacji Uczestnikom Technology Risk Management Forum 2021.
 8. Technology Risk Management Forum 2021 obejmuje swoim zakresem:
 1. Aktualna Lista Partnerów Technology Risk Management Forum 2021 znajduje się na stronie https://techrisk.pl/organizatorzy/
 2. Lista Partnerów może zostać uzupełniona. Uczestnik jest obowiązany zapoznać się z aktualną Lista Partnerów.

3. DODATKOWE WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Technology Risk Management Forum 2021 odbywa się z użyciem narzędzia Zoom dostarczanego przez Zoom Video Communications, Inc. dostępnego na stronie https://zoom.us.
 2. Logowanie do Technology Risk Management Forum 2021 jest możliwe przez przeglądarkę internetową z użyciem linku dostępowego.
 3. Uczestnictwo w Technology Risk Management Forum 2021 nie wymaga posiadania żadnych dodatkowych narzędzi IT.
 4. Narzędzie, z użyciem którego będzie przeprowadzana Technology Risk Management Forum 2021, może ulec zmianie, o czym w przypadku, gdyby zmiana ta była znaczącej wagi, Evention poinformuje Uczestników najpóźniej 14 dni przed Technology Risk Management Forum 2021. W przypadku, gdy Uczestnik zostanie poinformowany o zmianie narzędzia IT w terminie późniejszym, przysługuje mu prawo do rozwiązania Umowy w terminie 3 dni bez ponoszenia Ceny. Pozostałe zasady dotyczące rozwiązania Umowy zostały określone w Regulaminie i Regulaminie Szczegółowym.
 5. Link do logowania do Technology Risk Management Forum 2021 zostanie przesłany Uczestnikom najpóźniej w przeddzień Technology Risk Management Forum 2021.
 6. Uczestnik jest odpowiedzialny za zapewnienie warunków technicznych udziału w Technology Risk Management Forum 2021 określonych w Regulaminie oraz Regulaminie Szczegółowym oraz zalogowanie się do Technology Risk Management Forum 2021 z odpowiednim wyprzedzeniem pozwalającym na ewentualne usunięcie problemów technicznych po stronie Uczestnika.
 7. Evention dołoży wszelkich starań, aby w razie problemów z logowaniem do Technology Risk Management Forum 2021 po stronie Uczestnika służyć mu radą i pomocą, jednak Evention nie zapewnia pomocy technicznej dla Uczestników.
 8. Niezależnie od Evention, korzystanie przez Uczestników z narzędzia Zoom wiąże się z koniecznością zapoznania się i akceptacji warunków świadczenia usługi przez jego dostawcę dostępnych na stronie internetowej https://zoom.us.
 9. Evention nie ponosi odpowiedzialności za warunki oraz prawidłowość świadczenia usług przez dostawców narzędzi IT po stronie Uczestnika.

4. CENA ZA UDZIAŁ

 1. Udział w Technology Risk Management Forum 2021 jest płatny.
 2. Aktualny cennik znajduje się na stronie https://techrisk.pl/rejestracja/
 3. Wyrażenie zgód na otrzymywanie materiałów marketingowych od Organizatora i Partnerów jest w pełni dobrowolne i nie stanowi warunku udziału w Technology Risk Management Forum 2021
 4. Konferencje i wydarzenia Evention adresowane są ściśle określonych grup zawodowych, przy uwzględnieniu takich kryteriów jak wielkość Organizacji i branża w której działa Organizacja uczestnika oraz stanowisko służbowe zajmowane przez uczestnika. Evention zastrzega sobie prawo do przyznania możliwości udziału w konferencji na zasadach bezpłatnych przy uwzględnieniu ww. kryteriów, charakterystycznych dla danej konferencji czy wydarzenia.

.

5. REZYGNACJA Z Technology Risk Management Forum 2021

 1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa z Technology Risk Management Forum 2021 bez ponoszenia kosztów do dnia 9 czerwca 2021 r.
 2. W celu rezygnacji Uczestnik jest obowiązany przesłać informację o rezygnacji zgodnie z Regulaminem na adres osoby kontaktowej wskazanej w §1 ust. 4 powyżej.
 3. Rezygnacja złożona po terminie określonym w ust. 1 powyżej lub w sposób niezgodny z Regulaminem nie zwalnia Uczestnika od poniesienia kosztów uczestnictwa w Technology Risk Management Forum 2021.
 4. niezależnie od tego, czy Uczestnik weźmie udział w Konferencji, a w przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za uczestnictwo nie ulega ona zwrotowi niezależnie od tego, czy opłatę uiścił Uczestnik osobiście, czy Nabywca.
 5. Niepłacenie przez Uczestnika faktury, w tym faktury pro-forma, jak również brak udziału online w E-konferencji, nie jest tożsame z rezygnacją z udziału w Konferencji

W pozostałym zakresie zastosowanie znajdują ogólne regulacje zawarte w Regulaminie.

6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W celu prawidłowego przebiegu Technology Risk Management Forum 2021 z użyciem narzędzia Zoom niezbędne jest stosowanie plików Cookies i innych podobnych narzędzi. Wszystkie pliki związane z udziałem w Technology Risk Management Forum 2021 są wykorzystywane przez Evention wyłącznie do zapewnienia uczestnictwa Uczestników w Technology Risk Management Forum 2021, jej prawidłowego wyświetlania się i przebiegu od strony technicznej.
 2. Pozostałe informacje o wykorzystywaniu przez Evention plików Cookies i innych podobnych narzędzi znajdują się w Polityce Cookies strony Evention dostępnej pod linkiem: https://techrisk.pl/polityka-prywatnosci/
 3. W przypadku zadawania pytań lub uczestnictwa w dyskusji przez Uczestników publikowane będą również następujące Dane Osobowe: godzina aktywności Uczestnika / treść pytania lub wypowiedzi / wizerunek transmitowany w trybie „na żywo”.
 4. Przebieg Technology Risk Management Forum 2021 będzie utrwalany za pomocą narzędzia audio/video (nagrywany), a nagranie będzie dostępne dla wszystkich Uczestników.
 5. Fragmenty nagrania z przebiegu Technology Risk Management Forum 2021 mogą być wykorzystywane do promocji Technology Risk Management Forum 2021 lub Organizatora po jej odbyciu się.

Niezależnie od Evention, Dane Osobowe Uczestników oraz informacje pozyskiwane przez pliki Cookies i inne podobne narzędzia są również przetwarzane przez dostawcę narzędzia do przeprowadzenia Technology Risk Management Forum 2021 – Zoom. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, stosowania plików Cookies i inne informacje dotyczące prywatności Uczestników znajdują się na stronie dostawcy: https://zoom.us , w szczególności na stronach https://zoom.us/privacy-and-legal oraz w zakładkach: „Do Not Sell My Personal Information” oraz „Cookie Preferences”.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator udostępnia treść Regulaminu Szczegółowego przed zawarciem Umowy.
 2. Regulamin Szczegółowy może zostać okazany także w inny sposób, na indywidualne żądanie Uczestnika, Nabywcy lub osoby trzeciej, jeżeli występuje problem z wyświetleniem bądź przeczytaniem Regulaminu Szczegółowego. W tym celu prosimy o kontakt z osobą wskazaną do kontaktu dla Technology Risk Management Forum 2021: Weronika Warpas, e-mail: weronika.warpas@evention.pl
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie Szczegółowym.
 4. Każdy nowy regulamin obowiązuje dla osób, które nie zapisały się jeszcze na Technology Risk Management Forum 2021 lub zaakceptowały nowy regulamin.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Technology Risk Management Forum 2021, a także do jej odwołania w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania Konferencji, informacja o tym fakcie zostanie przekazana zgłoszonym Uczestnikom, a dokonane opłaty za uczestnictwo zwrócone przelewem bankowym na konto, z którego nastąpiła płatność.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Szczegółowym oraz w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 7. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu Szczegółowego, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.
 8. Wszelkie spory z Organizatorem będą rozstrzygane najpierw ugodowo, a następnie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

Technology Risk Management Forum

www.techrisk.pl

ORGANIZATOR KONFERENCJI

Evention sp. z o.o
Rondo ONZ 1
Warszawa, Polska
www.evention.pl

KONTAKT

Weronika Warpas
m: +48 570 611 811
e: weronika.warpas@evention.pl

© 2021 | Strona korzysta z plików cookies. Przeglądanie strony oznacza akceptację.